Geoterm CZ s.r.o.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Geoterm CZ s.r.o.
Email Tisk PDF
Plocha území našeho státu, tvořená převážně Českým masívem a malým úsekem Karpatské soustavy, bývá zařazována jako celek k oblastem, kde se předpokládá využití především nízkoteplotních zdrojů. Podrobné studium geologických a geotermálních poměrů však umožňuje dnes již z části tento názor přehodnotit.

 

V rámci studie VaV (výzkumu a vývoje) Ministerstva životního prostředí, dokončené v roce 2004, kde hlavním řešitelem byl Ing. V. Myslil, CSc., byla zpracována mapa tepelného toku České republiky s využitím více než 3500 vrtů hlubších než 100 m. Studie přinesla značná zpřesnění starších údajů. Statistické zpracování měření tepelného toku zde umožnilo v rámci území ČR vyčlenit teplé a chladnější plochy.
Hodnoty teplotního gradientu spolu s údaji o tepelné vodivosti hornin dávají obraz o tepelném toku v zemské kůře. Při sledování stoupající teploty v hlubších částech zemské kůry je nutné si uvědomit význam center tepelného zdroje s vyšší teplotou a hloubku tepelného zdroje pod dnešním povrchem území. Vždy je nutné vzít v úvahu i geologický vývoj struktur pevninských bloků a jejich pozici na naší planetě.
Máme nyní k dispozici nový model, jež je oproti předchozím složitější z hlediska celkového charakteru a počtů anomálií. Pro území České republiky platí, že průměrná hodnota tepelného toku je 68 mW.m-2.

 
Je možné konstatovat, že současný odhad možného využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie (3 388MW) a odběru geotermální energie nízké entalpie (celkem 11 165 MW) tvoří jen cca 0,5% celkové tepelné kapacity hornin a vody na území ČR.

 

Pro detailní výpočty jednotlivých lokalit, kde bude geotermální energie využívána, je nutné vždy udělat na základě budoucího požadavku jak z věcného, tak i časového hlediska rozbor získaných dat, včetně analýzy typu a hloubky struktur.

 

Závěrem lze konstatovat:

  • Celkový potenciál hlubinné geotermální energie převyšuje celkovou naši potřebu tepla a elektrické energie v České republice
  • Geotermální zdroje zdroje hydrotermálního charakteru, které jsou vhodné převážně pro balneotechnické využití a pro vytápění menších objektů, má naše republika omezené.
  • Prakticky neomezené zdroje existují pro využití nízkopotenciálního geotermálního tepla, což je výhodné vzhledem k úsporám energie uplatněním tepelných čerpadel i s ohledem k ochraně životního prostředí.
  • Využívání hlubinné geotermální energie umožní decentralizaci jak tepla, tak i elektrické energie a tím se zajistí jistá nezávislost lokálních odběratelů na současných energetických zdrojích.
  • I když vybudování geotermální elektrárny je v současné době nákladné a přípravné práce vyžadují čas, je nutné ihned zahájit pilotní projekty na využívání tohoto hlubinného zemského tepla, jako energetického potenciálu budoucnosti. Jen tak bude náš stát dobře připraven na situace, charakterizované obtížným hledáním nových energetických zdrojů na našem území.